Събития

Чех Пласт с повод за празнуване

През изминалата седмица, на 14.09.2017г., фирма Чех Пласт ООД отбеляза рождения ден на управителя инж. Димитър Иванов.

Ретроспекция "Чех Пласт" ООД

След официалното откриване на обновената база Чех Пласт, прилежащата инфраструктура и производствени мощности, състояло се на 15 август 2017г., си припомняме за целият процес, който доведе до реализацията и успешното завършване на този мащабен проект.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^ПРОЕКТ „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД”

   ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0275-C0001
„Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД”
  ДОГОВОР
ESF2303 – 05-05007
  За проекта:
От 01.07.2013г. стартира изпълнението на проект BG 051 PO 001 - 2.3.03 „Безопасен труд“ „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“, ДОГОВОР ESF2303 – 05-05007 в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.


Създадените чрез изпълнението на проекта по- добри условия на труд ще доведат до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата. Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

Обща цел:

Реализиране на по-високи от нормативно определените изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Привеждане на условията на труд в „Чех Пласт” ООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.

 

Специфични цели :

 • Създаване на условия за по- рационално използване на трудовите и материални ресурси, повишаване производителността на труда, подобряване условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта  във фирма „Чех Пласт” ООД.

 

 • Извършване на ефективен мониторинг и контрол относно безопасността и условията на труд във фирмата.

 

 • Осигуряване на оптимален микроклимат и  параметри на химичните фактори на работната среда, в цехове на фирмата, чрез инвестиции в съвременно оборудване.

 

 • Повишаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място, във връзка с въведени в експолатация нови съоръжения и технологии.

 

 • Предприемане на мерки за повишаване на компетентността на персонала, относно управлението на рисковете на безопасността на условията.

 

 Дейности по проекта:

 • Организация и управление на проекта.
 • Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 69/11.03.2013г.;
 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Чех Пласт” ООД;
 • Модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана система за защита от слънце;
 • Подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех за PVC дограма;
 • Закупуване на лични предпазни средства  и специално работно облекло;
 • Провеждане на обучение на 32 служители , заети във фирмата, за придобиване на специфични умения за работа с нововъведени съоръжения и технологии;
 • Информиране и публичност

 

Целева група: Общо 35 заети лица във фирма „Чех Пласт“ ООД.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД“
„ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ЧЕХ ПЛАСТ ООД”
ДОГОВОР
ESF 2303-05-05007
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

………………………………………………………………………………………………

Настоящата уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЧЕХ ПЛАСТ“ ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ , и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.


ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта / Контакти