Събития

Чех Пласт гостува на Уинпроф

Екип от технолози, администрация и заети в сферата на производството от фирма Чех Пласт ООД посетиха Белгия в края на миналия месец, за да се запознаят с обектите и добрите практики на белгийският си партньор WINPROF.

Ден на отворените врати

На 28 май се състоя Денят на отворените врати на фирма Чех Пласт.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^Чех Пласт ООД успешно изпълни проект „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“

Чех Пласт ООД успешно изпълни проект BG051PO001-2.3.03-0275-C0001 „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“, ДОГОВОР ESF2303 – 05-05007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова   помощ BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд“. Проектът  се изпълнява от 01.07.2013г. и е с продължителност 12 месеца.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Като  резултат от изпълнението на проекта е постигната  поставената цел:  Реализиране на по-високи от нормативно определените изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Привеждане на условията на труд в „Чех Пласт” ООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.

 

Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ „Чех Пласт“ ООД са изпълнени   дейности, свързани с обследване и изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата. Дейността беше извършена от СТМ „Светлина-2003-Враца”ООД. Изпълнителят беше избран след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител.

От съществено значение за фирмата е изпълнението на дейността за модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана система за защита от слънце.  След въвеждане в експлоатация на автоматизираната система  е осигурен  оптимален микроклимат в двата цеха през топлия период на годината

          По проекта е извършена  подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех за PVC дограма. Изпълнението на дейността доведе до постигане на оптимални параметри на химичните фактори на работната среда в помещенията на цеха.

      Доставени са лични предпазни средства  и специално работно облекло за 35 лица от фирмата.Използването им допринесе за подобряване безопасното осъществяване на трудовата дейност във фирмата.

 

„Чех Пласт” ООД e водещ производител на алуминиева и PVCдограма, окачени фасади, стъклени врати и витрини, окачени тавани, зимни градини, покривни конструкции с поликарбонат. Продуктовата гама на фирмата е позната не само на вътрешния, но и на международния пазар, което се дължи на качеството на предлаганите продукти. Ключ към тези резултати е  непрекъсната инвестиция в технологии, оборудване и човешки ресурс, както и в създаденото партньорство и обмен на опит с водещи фирми от бранша.Неразделна част от инвестициите  в човешкия ресусрс е свързана с осигуряване на обучения за придобиване на професионални знания и умения на заетите  лица. Като продължение на фирмената политика по проекта е проведено обучение на 32 служители за  придобиване на специфични умения за работа с нововъведени съоръжения и технологии.

 

Целева група: Общо 35 заети лица във фирма „Чех Пласт“ ООД.

 

 

Обща стойност на  БПФ : 67 680,25 лева.

 

Реализираните по проекта дейности допринесоха за създаване на по- добри условия на труд, които са в съответствие с европейските стандарти  и  до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата. Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЧЕХ ПЛАСТ“ ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ , и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!

ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта