Събития

Празник на месните вина, ракии и мезета

На 16 декември 17г. гости и жители на Враца се събраха на площад Христо Ботев по случай първия Празник на местните вина, ракии и мезета за града.

НЕзабравимата България

И тази година Чех Пласт и управителят инж. Иванов   оказаха подкрепа в създаването на художество-документалният филм „ Лъвский: Европеец в Българско“ , по проект „ НЕзабравимата България“ на режисьора Искрен Красимиров.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^ПРОЕКТ „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД”

   ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0275-C0001
„Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД”
  ДОГОВОР
ESF2303 – 05-05007
  За проекта:
От 01.07.2013г. стартира изпълнението на проект BG 051 PO 001 - 2.3.03 „Безопасен труд“ „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“, ДОГОВОР ESF2303 – 05-05007 в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.


Създадените чрез изпълнението на проекта по- добри условия на труд ще доведат до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата. Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

Обща цел:

Реализиране на по-високи от нормативно определените изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Привеждане на условията на труд в „Чех Пласт” ООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.

 

Специфични цели :

 • Създаване на условия за по- рационално използване на трудовите и материални ресурси, повишаване производителността на труда, подобряване условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта  във фирма „Чех Пласт” ООД.

 

 • Извършване на ефективен мониторинг и контрол относно безопасността и условията на труд във фирмата.

 

 • Осигуряване на оптимален микроклимат и  параметри на химичните фактори на работната среда, в цехове на фирмата, чрез инвестиции в съвременно оборудване.

 

 • Повишаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място, във връзка с въведени в експолатация нови съоръжения и технологии.

 

 • Предприемане на мерки за повишаване на компетентността на персонала, относно управлението на рисковете на безопасността на условията.

 

 Дейности по проекта:

 • Организация и управление на проекта.
 • Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 69/11.03.2013г.;
 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Чех Пласт” ООД;
 • Модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана система за защита от слънце;
 • Подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех за PVC дограма;
 • Закупуване на лични предпазни средства  и специално работно облекло;
 • Провеждане на обучение на 32 служители , заети във фирмата, за придобиване на специфични умения за работа с нововъведени съоръжения и технологии;
 • Информиране и публичност

 

Целева група: Общо 35 заети лица във фирма „Чех Пласт“ ООД.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД“
„ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ЧЕХ ПЛАСТ ООД”
ДОГОВОР
ESF 2303-05-05007
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

………………………………………………………………………………………………

Настоящата уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЧЕХ ПЛАСТ“ ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ , и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.


ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта / Контакти