Чех-пласт ООД подписа на 28.05.2010г. договор в Дирекция "РСЗ" гр. Монтана за безвъзмезна помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Одобрения проект "Повишаване на производителността във фирма Чех-пласт ООД и адаптивност на служителите към нови технологии", разработен съвмесно с консултантската фирма "Йотов консулт", бе удобрен с незначителни финансови корекции по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051РО0001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения на заети лица" Компонент II. Общата стойност на проекта е 29 929,55 лв., от които  финансовата помощ е 27080,54 лв. (90,48%).

Чех пласт ООД ще изпълнява проекта съвместно с партньорите:

-"Професионална гимназия по строителство и архитектура", която ще проведе обучението за професионална квалификация "Алуминиева и PVC дограма" ( теория и практика ) на 27 бр. служители;

-"АНГЛЕЛАНД" ЕООД, която ще проведе обучение за ключови компетенции-езиково обучение ( английски език ) на 10 бр. служители.

Договора бе подписан със стартиране от началото на юни без изчакване на авансово плащане и вече се изпълнява утвърдения проектов график, като трябва да бъде приключен за 7 масеца.