Какво е мнението ви за ръководството за монтаж като документ и какъв би бил ефекта от прилагането му у нас?

 

- Ръководството за монтаж беше подготвено от Сдружение „Български врати и прозорци“ за да подпомогне работата на колегите в сектора от една страна, а от друга да повиши качеството на монтираните ПВЦ прозорци и врати. Вярваме, че в процеса на своята работа всички фирми монтиращи врати и прозорци в страната са се убедили, че 70% от качествата на прозореца се проявяват в случай,че монтажа е извършен технически правилно. Бихме ли могли въобще да говорим за коефициенти на топлопреминаване, ако прозореца е монтиран само и единствено посредством пяна? Отговорът е категорично НЕ. Големите енергийни загуби, които са видими при обновяване на “енерго - неефективни” стари сгради, налагат отчитане на физичните основи на сградата, при монтаж на прозорци и врати. Все по-високите изисквания в областта на икономия на енергия, топлинна изолация и защита от шум, изискват все по-сложни мерки за решаване на проблемите с топлинните мостове по фасадите на сградите, което води до разработване на нови технологии и по отношение на прозорците и вратите. Документа е предназначен за различни ползватели, заети с цялостния процес по изграждане на сградата. Съдържанието е структурирано, така че отделните раздели могат да се използват по подходящ начин от определен кръг ползватели (например проектант, производител, монтажник). Ето защо най-важният принцип във всеки от разделите е призоваване на всички читатели да обединят усилията си за изпълнение на общите цели.

В изготвянето на тази документация взети ли са предвид опитът и реалната дейност на преките участници – техническите ръководителите на обекти и водещите монтажни групи?

- Практическите съвети дадени в Ръководството за монтаж са заимствани от добрите практики, описани в немското ръководство, като преди одобряването на окончателния вариант, който сега асоциацията предоставя на бранша, безвъзмездно, в продължение на няколко месеца съгласувахме текстовете с представителите на системните доставчици. Обърнахме се към тези колеги, които представляват профилните системи в страната, поради една единствена причина, а именно създателите на системата са хората, които разполагат с технически най-изчерпателната информация, създавайки една система те са наясно с особеностите за превръщане на профила в продукт и последващото монтиране, като съвкупност от две взаимно-допълващи се стъпки, които определят качественият продукт. Ръководството за монтаж ще спомогне за избягване на грешки при монтаж на прозорци и врати. В него всички специалисти ще открият конкретни примери и възможни решения за преодоляване на разликата между теорията и реалните условия, с които всеки се сблъсква. Подробните примери показват на всички, участващи в строителството, основните мерки и как да се определят подходящите решения. Освен това са обяснени физично-строителните принципи и са посочени законовите и нормативните актове и техните изисквания.

Споменахте, че ЧехПласт прилага оригинала на това ръководство от 2004 г. Има ли съществени разлики между оригинала - немския наръчник и българския вариант? С какво това ръководство промени дейността ви по изпълнение и монтиране на дограмата?

- Както по-нагоре споменах Ръководството, което Сдружение „Български врати и прозорци“ разпространява е базирано на Немското Ръководство, което е създадено, одобрено и се разпространява от независимата организация в Германия, която има право да дава т.нар. RAL знак, който е по-известен като „знак за качество“. Разликата между нашият и немският документ е в съдържанието, и по-точно липсата на част от препоръките, които се прилагат в Германия и които установихме на този етап са неприложими при нас. Това обаче не означава, че българското ръководство цели понижаване на качеството, в никакъв случай, просто сме се съобразили с практиката и наличните материали, които се предлагат на нашият пазар. Относно промените, които настъпват при спазване на препоръките описани в документа, ще Ви кажа, че резултатите са само положителни. Осигурявайки на клиента качествен монтаж всяка фирма спестява средства за извършване на последващи корекции, посещения на клиента, влагане на допълнителни материали и не на последно място „доволни клиенти“, а както всички знаем удовлетвореният клиент води още допълнителни поръчки!

У нас все още няма механизъм на сработване между строител-инвеститор и изпълнител. В кои случаи недобре подготвената конструктивно основа от страна на строителя или инвеститора на обекта, затруднява работата на изпълнителите на дограма?

У нас за съжаление връзката архитект, консруктор и специалистите по отделните части на сградата – инвеститор е много лоша. Ако наистина има добър проект по всички части, съобразени стиковки и детайни връзки, то инвеститора от икономическа гледна точка „орязва” проекта и в крайна сметка се компрометира сградата още при строителството. Има разбира се и обратни случаи, но при идеално стечение на обстоятелствата, мотивиран проектантски екип и разумен инвеститор за изпълнителите на дограмата няма проблеми. Броят на тези случаи се увеличава, като това са случаи при изграждане на еднофамилни къщи или административни сгради за собствено ползване.