Учреден е секторен консултативен съвет „Специализирани строителни дейности”

На 25.10.2012 г. се проведе учредителното заседание на Секторен консултативен съвет /СКС/ „Специализирани строителни дейности" към Сдружение „Български врати и прозорци", в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Общата цел на проекта е повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво. Специфичните цели включват:

 1. Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
 2. Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
 3. Подобряване координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;
 4. Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.


СКС към Сдружение „Български врати и прозорци" включва в състава си представители на следните организации:

 1. Солид - 55 ООД
 2. Чех Пласт ООД
 3. Ролпласт ООД
 4. ТАЛ Инженеринг ЕООД
 5. ЕРАТО продукт ООД
 6. НАПОО
 7. Синдикат КНСБ
 8. Синдикат Подкрепа
 9. Сдружение „Български врати и прозорци"

В рамките на проекта в СКС са включени 10 пилотни предприятия, които са водещи, структуроопределящи за съответният сектор, в които изпреварващо се реализират целите и задачите на проекта.

Услугите, които ще бъдат предоставени на работодателите от пилотните предприятия най-общо са:

 1. Оценяване и степенуване на длъжностите в предприятието. Определяне на ключовите длъжности за предприятието, в зависимост от неговата стратегия, цели и приоритети;
 2. Разработване на компетентностни профили на ключовите длъжности в предприятието;
 3. Оценяване нивото на придобитите компетенции (в съответствие със стандартите и изискванията на компетентностните профили) на конкретни работници и служители, заемащи ключови длъжности в предприятието;
 4. Доклад за резултатите от оценката на компетенциите и предложение за обучение и развитие на човешкия капитал, с цел преодоляване дефицитите в компетенциите;
 5. Предоставяне на ноу-хау (методика, технология, инструменти) за определяне на ключовите длъжности, разработване на компетентностни модели и оценка на компетенциите;
 6. Предоставяне на достъп до Информационната система за оценка на компетенциите, съдържаща данни и сведения за добри практики, секторни компетентностни модели и класификатори на компетенции;
 7. Обучение и сертифициране на един или двама специалисти от предприятието за оценители, което се извършва на национално ниво от БСК;
 8. Обучение на специалисти на място в предприятието по методи, инструменти и технология за внедряване на компетентностния подход в управлението;