ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На 15.03.2016 г. оценителна комисия отвори  и разгледа подадените оферти за Избор на изпълнител с публична покана с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по две обособени позиции.

С Решение № 2 / 18.04.2016 г. за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител е определен за изпълнител следния кандидат:

По обособена позиция 1: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC  дограма е определен за изпълнител УРБАН БЙ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София.  Комплексната  оценка  на фирмата е 100 точки, а предложената  цена е 1 081 295,00 лева без ДДС.

По обособена позиция 2: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма е определен за изпълнител УРБАН БЙ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София.  Комплексната  оценка  на фирмата 100 точки, а предложената цена е 587 987,00 лева без ДДС.

На основание проведена процедура  и  направеното класиране днес 20.04.2016 г.  бяха сключени договорите с избраните изпълнители.

Фирма Чех Пласт ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0100-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Стойност на проекта 1 669 291,12 лв., от които 849 919,58 лв. европейско и  149 985,81 лв. национално съфинансиране.