Дуално образование в Чех Пласт

      От 2023 год. Чех Пласт започна провеждане на набиращата все по-голяма популярност дуална форма на обучение за ученици от 11 и 12 клас. Наш партньор е професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" с директор инж. Цветомила Христова. https://pg-vratza.com/

Започнахме обучение на 5 ученика от 11 клас за придобиване на практически умения по професията "Строител-монтажник", специалност "Дограма и стъклопоставяне" в професионално направление "Строителство", с тенденция за все по-нарастващ интерес. Дуалното обучение осигурява по-добри възможности за реализация на пазара на труда, защото дава специална диплома и професионална подготовка на учащите работещи, като най-вече те получават практически умения и трудови навици в реална работна среда именно в сферата, към която са се насочили професионално, същевременно навлизайки в работния процес започват да придобиват умения като работа в екип, спазване на крайни срокове, дисциплина, самостоятелност, отговорност, концентрация, увеличаващи шансовете им за кариерно развитие.
      Дуалното образование е специфична форма на обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство между училище и работодател, като основната част от професионалната подготовка на учениците се осъществява в реална работна среда. С тях се сключва Трудов договор, обучението се провежда под ръководството на наставник, определен от работодателя. По време на това практическо обучение, учениците получават трудово възнаграждение, както и социални придобивки. Учебната програма за обучение чрез работа, както и графикът се изготвят от работодателя, съвместно с учителя-методик, отговарящ по професионалната подготовка, от гимназията партньор по договора. В учебната програма е заложено както стандартна теоретична подготовка , така и задължителен стаж.
      Дуалното обучение по заявена професия играе много важна роля за икономиката на страната ни, защото оказва пряко влияние върху намаляването на младежката безработица с всички ползи, следващи от това. Работодателят оказва голямо съдействие в учебния процес, осигурява условия за запознаване на учителите по професионална подготовка със съвременните технологии в производствената дейност на фирмата, участва чрез свои представители в провеждането на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и при разработването на дипломните им проекти. Чрез този метод на обучение осигуряваме съвременна професионална подготовка на учениците по изучаваната от тях желана професия!

1
3
2
4