9-ти Конгрес за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради от 29 до 31.05.2013 г. във Виа Експо.

 

На конгреса за Енергийна ефективност и ВЕИ, на организираната дискусията на 29 май "Как по-ефективно да прилагаме енергийната ефективност в сградите? Бариери пред инвестирането в енергийната ефективност в сградите", участие взе г-н Димитър Иванов - Председател на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади" и Управител на фирма „Чех пласт” ООД. Другите участници бяха:

 • Стефан Кинарев /модератор/ - председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
 • Ерик Блум - Navigant, Англия
 • проф. Назърски - член на УС на Българска асоциация за изолации в строителството
 • арх. Николай Гълъбов - зам.-председател на Камара на архитектите в България
 • д-р арх. Здравко Генчев - изп. директор, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект
 • Кирил Велковски - представител на Български съвет за устойчиво развитие
 • Клеменс Хоори - ЕК, Генерална Дирекция Енергия, Белгия
 • Ейдриян Джойс - Европейския алианс на фирмите за енергийна ефективност на сградите, Белгия
   

Темите, които бяха разисквани са:

 • Как може да се мобилизира повече частно финансиране за енергийна ефективност.
 • Как може по-ефективно да прилагаме на национално ниво европейската рамка за енергийна ефективност?
 • Какво може да се направи, за да се повиши осведомеността на гражданите и насърчи техния интерес към енергийната ефективност в сградите.
 • Кои са основните пречки за по-доброта развитие на ESCO услугите?
 • Новите индикатори за енергийна ефективност.
 • Нови подходи при обновяването на съществуващи сгради според този стандарт.
 • Как може да се подкрепи бизнеса (например строителния сектор, фирми за енергийни услуги, местни банки, и т.н.) за предоставянето на услуги, свързани с енергийната ефективност на сградите?
 • Има ли нужда от гарантиращи системи, свързани с инвестиции в енергийна ефективност на сградите? Ако да, какви схеми за гарантиране на ефективността на инвестициите са необходими?
 • Как може да се подобрят схемите за финансиране на ЕЕ, както на национално, така и на европейско ниво, за да се покриват всички сегменти на пазара (жилищни, търговски, обществени сгради и т.н.)?
 • Примери за добри практики на европейско ниво, които могат да бъдат приложени по-широко в България.

Въпреки последна за деня и натрупаното 30 минутно закъснение от предишните панели бяха останали много участници, които задаваха въпроси и изразиха мнение по темите от дискусията.

9ти Конгрес за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради