На 20.06.2013 г. инж. Димитър Иванов, Управител на Чех пласт ООД, подписа договор за изпълнение на проект BG 051 PO 001 - 2.3.03 „Безопасен труд“ „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“ в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.


 Проекта предвижда изпълнението на следните видове дейности:
   - Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност на Чех Пласт;
   - Модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана   система за защита от слънце;
   - Подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех  PVC дограма;
   - Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
   - Провеждане на обучение на служители, заети във фирмата за придобиване на специфични умения за работа с нововъведено оборудване.
Създадените чрез изпълнението на проекта по- добри условия на труд ще доведат до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата. Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.