Проект BG051PO001-2.3.03-0275-C0001 „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“, ДОГОВОР ESF2303 – 05-05007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова   помощ BG051PO001-2.3.03“Безопасен труд“, се изпълнява от 01.07.2013г. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Обща цел:

Реализиране на по-високи от нормативно определените изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Привеждане на условията на труд в „Чех Пласт” ООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.

 

Целева група: Общо 35 заети лица във фирма „Чех Пласт“ ООД.

 

Реализирани са следните дейности:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Чех Пласт” ООД;
  • Модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана система за защита от слънце;
  • Подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех за PVC дограма;
  • Закупуване на лични предпазни средства  и специално работно облекло;
  • Провеждане на обучение на 32 служители , заети във фирмата, за придобиване на специфични умения за работа с нововъведени съоръжения и технологии;

 

 

Реализираните по проекта дейности допринесоха за създаване на по- добри условия на труд,които са в съответствие с европейските стандарти и до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата.Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.