Чех Пласт ООД успешно изпълни проект BG051PO001-2.3.03-0275-C0001 „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“, ДОГОВОР ESF2303 – 05-05007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова   помощ BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд“. Проектът  се изпълнява от 01.07.2013г. и е с продължителност 12 месеца.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Като  резултат от изпълнението на проекта е постигната  поставената цел:  Реализиране на по-високи от нормативно определените изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Привеждане на условията на труд в „Чех Пласт” ООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.

 

Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ „Чех Пласт“ ООД са изпълнени   дейности, свързани с обследване и изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата. Дейността беше извършена от СТМ „Светлина-2003-Враца”ООД. Изпълнителят беше избран след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител.

От съществено значение за фирмата е изпълнението на дейността за модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана система за защита от слънце.  След въвеждане в експлоатация на автоматизираната система  е осигурен  оптимален микроклимат в двата цеха през топлия период на годината

          По проекта е извършена  подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех за PVC дограма. Изпълнението на дейността доведе до постигане на оптимални параметри на химичните фактори на работната среда в помещенията на цеха.

      Доставени са лични предпазни средства  и специално работно облекло за 35 лица от фирмата.Използването им допринесе за подобряване безопасното осъществяване на трудовата дейност във фирмата.

 

„Чех Пласт” ООД e водещ производител на алуминиева и PVCдограма, окачени фасади, стъклени врати и витрини, окачени тавани, зимни градини, покривни конструкции с поликарбонат. Продуктовата гама на фирмата е позната не само на вътрешния, но и на международния пазар, което се дължи на качеството на предлаганите продукти. Ключ към тези резултати е  непрекъсната инвестиция в технологии, оборудване и човешки ресурс, както и в създаденото партньорство и обмен на опит с водещи фирми от бранша.Неразделна част от инвестициите  в човешкия ресусрс е свързана с осигуряване на обучения за придобиване на професионални знания и умения на заетите  лица. Като продължение на фирмената политика по проекта е проведено обучение на 32 служители за  придобиване на специфични умения за работа с нововъведени съоръжения и технологии.

 

Целева група: Общо 35 заети лица във фирма „Чех Пласт“ ООД.

 

 

Обща стойност на  БПФ : 67 680,25 лева.

 

Реализираните по проекта дейности допринесоха за създаване на по- добри условия на труд, които са в съответствие с европейските стандарти  и  до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата. Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЧЕХ ПЛАСТ“ ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ , и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!