Нови възможности

Днес 22.05.2015 г. в гр. Враца се проведе информационен  семинар на тема „Нови възможности за бизнеса“. Откриването на срещата направи инж. Димитър Иванов в качеството си на Председател на Индустриална Стопанска Камара гр. Враца.

Основна тема на семинара беше разясняването на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.  От изложението стана ясно, че Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на малките и средните предприятия, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията.

Приятната новина за предприятията в нашия регион е, че всички проекти, подавани от фирми от Северозападния район за планиране ще бъдат с приоритет като ще получават допълнително точки при оценяването си.

Минималният размер за безвъзмездната помощ за микро предприятие ще е 100 000 лв., а максималният - 500 000 лв. съответно за малки предприятия сумата ще е между 200 000 лв. и 750 000 лв., а за средно предприятие - между 300 000 лв. и 1 млн.лв.

 

В заключение беше препоръчано на  фирмите да предложат реално изпълними бизнес-планове, не завишени като очаквани резултати, тъй като в последствие при неизпълнението им ще има финансови санкции за бенефициента.

Информационен семинар